Xem kinh dịch

Luận quẻ cát hung các việc, biết được đường đi, nước bước để ứng xử trong công việc.